THASSOS

TILES

THASSOS - Premium

THASSOS - Extra

THASSOS - White

MOSAICS

THASSOS - Premium

5/8"x 5/8" Square

(Polished)

THASSOS - Premium

5/8"x 5/8" Square

(Tumbled)

THASSOS - Premium

1"x 1" Square

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

1"x 1" Square

(Tumbled)

THASSOS - Premium

2"x 2" Square

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

2"x 2" Square

(Tumbled)

THASSOS - Premium

4" 3D Hexagon

(Polished/ Honed)

THASSOS - Premium

1"x 3" Brick

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

2" Hexagon

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

2" Hexagon

(Tumbled)

THASSOS - Premium

1"x 6" Brick

(Polished)

THASSOS - Premium

1"x 3" Herringbone

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

2"x 4" Brick

(Polished)

THASSOS - Premium

1.5"x 8" Herringbone

(Polished)

THASSOS - Premium

1"x 2" Natural Split Face

THASSOS - Premium

Basketweave with White Dots

(Polished/Honed)

THASSOS - Premium

Octagon with White Dots

(Polished)

THASSOS - Premium

Octagon with White Dots

(Tumbled)

THASSOS - Premium

1"x 2" Basketweave with

White Dots

(Polished)

THASSOS - Premium

Basketweave with White Dots

(Tumbled)

MOLDINGS

THASSOS - Premium

2"x 12" Chair-Rail

(Polished)

THASSOS - Premium

5/8"x 12" Pencil

(Polished)

THASSOS - Premium

2"x 12" Trimmed Crown Chair-Rail

(Polished)

THASSOS - Premium

5/8"x 12" Chelsea Pencil

(Polished)

THASSOS - Premium

5"x 12" Base Molding

(Polished)

CORNER SHELF

THASSOS - Premium

9" Corner Shelf

(Polished)

SADDLE

THASSOS - Premium

4"x 36" Saddle

(Polished)